Preferencje podatkowe w dobie COVID-19

Preferencje podatkowe w dobie COVID-19 proponowane przez Gminę Będzino

Wójt Gminy Będzino informuje, że podatnicy (osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy), którzy w związku z sytuacją  występowania koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych , zgodnie z przepisami rozdziału 7a (Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem,  w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o:

– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

– umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej , odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wyżej wymienione przepisy regulują szczegółowo zasady udzielania ulg podatkowych.

 1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych, jednakże prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać :

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

2) adres, dane kontaktowe,

3) numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4) podpis (czytelny),

5) treść żądania z określeniem:

– rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty – wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminu odroczonej zapłaty lub ilości i wysokości rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),

– w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy (pomoc publiczna/de minimis, nie stanowiąca pomocy publicznej),

– zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaju i wysokości podatku / zaległości podatkowej oraz okresu rozliczeniowego),

6) uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie  (urna  przed wejściem) lub wysłać pocztą.

    Podatnik, który zamierza złożyć podanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi zachować wymogi określone wart. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podanie wniesione w tej formie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 •  Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

– oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy,

– roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

– dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w oświadczeniu informacje na temat aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań,  m.in.:

 • Umowa najmu w przypadku nie prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej osobiście.
 • Zaświadczenie o dochodach  wszystkich członków rodziny  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. kopie odcinków emerytur lub rent , zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, stypendia, oraz dochody uzyskiwane z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej).
 • Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zasiłków.
 • Dokumenty potwierdzająca zaciągnięcie kredytu oraz potwierdzenie wysokości dokonywanych spłat.
 • Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego (kopia dowodu pobieranego zasiłku).
 • Wydatki związane z długotrwałym leczeniem, lub leczeniem po wypadku, (kopie rachunków, dowody zapłaty, wypisy ze szpitala).
 • Ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania, (energia, woda, gaz itp.)
 • Ponoszone nakłady w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uzyskiwane dochody.
 • Inne mające wpływ na sytuację materialną podatnika (np. zaświadczenia o stratach,  wypadkach losowych, np. pożar, protokół z oszacowania i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, itp.)
 • Dokumenty dot. uzyskiwanych dochodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej
 • Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej de minimis.
 • Dokument potwierdzający otrzymanie wielkości dopłat bezpośrednich (dotyczy osób prowadzących gospodarstwo rolne)

Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą :

– Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej ,

– Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej Wnioskodawcy,

– dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań, w tym m.in.:

* roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

* księgowe miesięczne zestawienie przychodów i wydatków w roku bieżącym wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

– oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

– Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość),

– sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe,

– dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Załączniku informacje nt. przychodów, kosztów, majątku i zobowiązań, w tym:

* wstępna wersja bilansu, rachunku zysku i strat, przepływów pieniężnych albo zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego – za rok bieżący, wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; plan przychodów i wydatków na kolejne miesiące danego roku,

* wyjaśnienia nt. przyczyn braku zdolności do uregulowania podatku, utraty płynności finansowej, jeśli nie zostały zawarte w uzasadnieniu wniosku,

– oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 • Dodatkowe informacje
 • W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik podatnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie oraz uiścić opłatę skarbową.
 • Znaczący w sprawie udzielania preferencji podatkowej w formie ulg jest fakt, że w przypadku rozstrzygania w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego to podatnik powinien ujawniać wszystkie fakty czy też dowody będące w jego posiadaniu, przyczyniając się tym samym do wyjaśnienia sprawy, bowiem to podatnik występuje ze stosownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w tym zakresie oraz  powinien starać się wykazać, że znajduje się w takiej sytuacji, która uzasadnia przyznanie preferencji podatkowej . Jednocześnie ważne jest aby przy rozpatrywaniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego organ dokonywał oceny pod kątem aktualnej sytuacji życiowej strony i na tej podstawie wydał rozstrzygnięcie. Względy uzasadnione ważnym interesem podatnika wymagają przede wszystkim ustalenia aktualnej sytuacji majątkowej wnioskodawcy  i skutków ekonomicznych, jakie wystąpią dla niego w momencie realizacji zobowiązania.  Każdy wniosek o udzielenie ulg rozpatrywany jest indywidualnie .
 • Wójt Gminy Bedzino przypomina , że ulgi w spłacie należności, pomimo iż niezbędne z punktu widzenia kompletności systemu podatkowego to jednak stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Istotnym jest zatem aby okoliczności uzasadniające umorzenie zaległości a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego miały wyjątkowy charakter.
 • Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 94 3162-552 lub 883 018 036 lub email-owo: k.kubicka@bedzino.pl 
 • Proponowane druki pomocnicze:  wnioski  oraz załączniki  można pobrać ze strony Gminy Będzino

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o ulgę dla przedsiębiorców

2. Wniosek o ulgę – osoba fizyczna

3. Załącznik dot. sytuacji ekon.-fin. podmiotu

4. Załącznik os. fiz. prowadzących dział. gosp.

5. Załącznik dla osób prowadzących gosp. rolne

6. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

7. Oświadczenie de minimis

8. De minimis-formularz Covid

opublikowano 22 kwietnia 2020