Opis konkursu:

  1. Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  2. W ramach realizacji regionalnych inicjatyw obywatelskich planuje się dofinansowanie rocznie minimum 100 inicjatyw, w tym 42 regionalne inicjatywy o zasięgu powiatowym oraz 58 regionalnych inicjatyw o zasięgu regionalnym, w wysokości do 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł w drodze co najmniej jednego naboru.
  3. Wsparcie jest przyznawane z uwzględnieniem podziału regionalnych inicjatyw obywatelskich na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu powiatowym (przy założeniu udzielenia wsparcia maksymalnie 2 inicjatywom obywatelskim na powiat, a co za tym idzie przeznaczeniem kwoty maksymalnie 20.000,00 zł na powiat)
    i regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu regionalnym.
  4. Sposób realizacji zadania publicznego oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich zarówno w zakresie formalnym, jak i obszarowym jest zgodny z zapisami Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W latach 2020-2021 Operator zapewni zgodność sposobu realizacji zadania publicznego i inicjatyw obywatelskich z zapisami odnośnych Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Cel zadania:

Każda regionalna inicjatywa obywatelska musi zmierzać do zrealizowania celu głównego Programu Społecznik na lata 2019-2021. Za cel główny przyjmuje się budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości. Każda inicjatywa obywatelska musi przyczynić się do rozwoju województwa.

Regionalna Inicjatywy obywatelska musi także zmierzać do realizacji celów szczegółowych:

a)         wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,

b)         uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,

c)         wspieranie i promowanie wolontariatu w celu budowy tożsamości  i spójności społecznej,

d)        transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami,

e)         zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu

Wszelkie informacje znaleźć można na: http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/ii-nabor-wnioskow-na-regionalne-inicjatywy-obywatelskie