Świadczenie sołeckie dla sołtysów

Od 1 lipca 2023 r. sołtysi, którzy pełnili tę funkcję co najmniej 2 kadencje (łącznie 8 lat) i osiągnęli wiek emerytalny, mogą otrzymać świadczenie sołeckie wynoszące 300 zł. miesięcznie.

Świadczenie to przyznawać będzie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. Wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.  W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji.

opublikowano 28 czerwca 2023