Wpisy

Zawiadomienie o XL Sesji Nadzwyczajnej

R.0002.1.40.2021.MD                                                               Będzino, dnia 10 sierpnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XL sesję nadzwyczajną VIII kadencji
Rady Gminy w Będzinie na dzień 12 sierpnia 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.39.2021.MD                                                                            Będzino dn. 21 lipca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 29 lipca 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r.
b) Protokół nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r.
c) Protokół nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r.

4. Raport o stanie gminy w 2020 r.
a) przedstawienie informacji o raporcie;
b) debata;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1).

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy na temat wykonania budżetu za 2020 r.;
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2);
d) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku;
e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2020 (Projekt nr 3).

6. Wolna trybuna.
7. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
b)
Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
na lata 2021-2029;
c)
Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych;
d) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej;
e) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino;
f) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu;
g) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy;
h) Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
i) Projekt nr 12 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020;
j) Projekt nr 13 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
k) Projekt nr 14 – Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego;

 8. Podsumowanie roku szkolnego.
9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.38.2021.MD

Będzino dn. 24 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 29 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029r.
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Kąpielisko Obóz Pleśna” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.37.2021.MD                                                        Będzino dn. 02 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 10 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez Radę Gminy w Będzinie Uchwałą nr XXXV/228/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.
  a) Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej;
  b) Dyskusja;
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zmiana miejsca wspólnego posiedzenia komisji

Szanowni Państwo z powodów organizacyjnych, jutrzejsze wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w Domu Kultury w Będzinie, a nie we Mścicach.

Andrzej Nożykowski
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 maja 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r.
  b) Protokół nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:

  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji;
  b)
  Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich pobierania.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2020 r.
 2. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
 3. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w 2020 r.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.35.2021.MD                                                                          Będzino dn. 22 kwietnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 kwietnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino.
 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne
  w tym zakresie.
 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r.
 7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen