Zalecenia dotyczące występowania COVID-19 w jednostkach opieki długoterminowej

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 sierpnia br uprzejmie informuję, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą coraz liczniejsze działania w związku ze stwierdzanymi ogniskami COVID-19 m.in. w jednostkach opieki długoterminowej, w tym w domach pomocy społecznej. Stwierdzane zachorowania występują zarówno u mieszkańców, jak i personelu oraz opiekunów, w tym obcej narodowości, zatrudnionych w tych jednostkach.

Świadczenia realizowane w różnego typu jednostkach opieki długoterminowej wymagają zapewnienia najwyższych standardów (z uwagi na sytuację zdrowotną i status immunologiczny pacjentów i podopiecznych), dlatego też Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, że pomimo odwołania stanu epidemii, na terenie kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stanowi wciąż realne ryzyko dla zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza osób starszych oraz obciążonych chorobami przewlekłymi. W związku z tym nadal konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad  bezpieczeństwa w placówkach opieki długoterminowej, w tym w szczególności:

  1. zachowanie właściwej higieny osobistej, higieny rąk i edukowanie w zakresie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2;
  2. stosowanie środków ochrony indywidualnej jako elementu barierowego dla wirusa (z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności);
  3. zapewnienie zasad higieny w zakresie separacji środowiska praca-dom

dla pracowników (np. zapewnienie miejsca socjalnego dla pracowników, możliwość

zmiany odzieży po przyjściu do pracy i przed wyjściem z niej, możliwość częstego

mycia rąk, nie używanie podczas pracy z pacjentem przedmiotów osobistych, na

których można przenieść wirusa do środowiska domowego lub z domu do pracy);

  1. wydzielenie pomieszczenia dla osób z podejrzeniem COVID-19, w celu czasowego

odizolowania osoby podejrzanej o zachorowanie od osób zdrowych;

  1. podejmowanie działań edukacyjnych nt. przenoszenia się wirusa i sposobów

pozwalających zmniejszyć ryzyko zakażenia;

  1. śledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz komunikatów publikowanych na stronach rządowych;
  2. zgłaszanie wszystkich podejrzeń zachorowań na COVID-19 do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż konieczne jest promowanie szczepień ochronnych p/COVID-19 wśród personelu domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jako skutecznej i bezpiecznej metody zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2. Jak informuje GIS zaszczepienie powoduje nie tylko zwiększoną ochronę osoby, która poddała się szczepieniu, ale również przyczynia się do zwiększenia ochrony osób przebywających w tym samym środowisku. Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne (i bezpłatne) również dla cudzoziemców, w tym posiadających zezwolenie na pracę oraz dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.Szczegółowe informacje w sprawie szczepień p/COVID-19 dla cudzoziemców dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/eskierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow.

opublikowano 17 sierpnia 2022