Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  17 grudnia  2018 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Wolna trybuna.
  5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień