Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  10 grudnia  2018 r.,  o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Wolna trybuna.
  5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie;
2) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
3) w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji;
4) w sprawie powołania  stałych komisji Rady Gminy w Będzinie;
5) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie;
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
7) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino;
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019 ? 2023;
9) w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023;
10) w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola? w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023;
11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino. 

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca RG
Barbara Grudzień

opublikowano 5 grudnia 2018