Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy

Wójt Gminy Będzino informuje, że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 12 marca 2015 r.   godz.   10.00 ,   V sesję Rady Gminy w Będzinie. Obrady odbędą się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany przez Przewodniczącego Rady Gminy porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie.
 8. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2014 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:
 2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
 3. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2016;
 4. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
 5. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów na terenie Gminy Będzino;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną po likwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przymorze” w Likwidacji, w Tymieniu;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu.
 10. wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie samodzielnego lokalu niemieszkalnego ul. Koszalińska 70;
 11. zatwierdzenia taryfy za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino;
 12. zatwierdzenia taryfy za zbiorcze odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Będzino;
 13. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na wale jeziora Jamno na terenie Gminy Mielno i Gminy Będzino, w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego.

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.