Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.8.2019.MD

Będzino dn. 24 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 31 maja  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu;
b) Projekt nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
e) Projekt nr 5 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
f) Projekt nr 6 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
g) Projekt nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym;
h) Projekt nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
i) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
j) Projekt nr 10 – w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
k) Projekt nr 11 – w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l) Projekt nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Mieszko” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino;
m) Projekt nr 13 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Ludmiła” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.

6. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji, raport komendanta PSP),
ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
9. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Barbara Grudzień
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie

opublikowano 24 maja 2019