Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.19.2020.MD                                         Będzino, dn. 5 marca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 12 marca 2020 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XVI/2020 z dn. 05.02.2020 r.
b) Protokół Nr XVII/2020 z dn. 14.02.2020 r. (sesja nadzwyczajna)
c) Protokół Nr XVIII/2020 z dn. 24.02.2020 r. (sesja nadzwyczajna)

4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym;
b) Projekt nr 2 – w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032”;
c) Projekt nr 3 – w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020;
d) Projekt nr 4 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski”;
e) Projekt nr 5 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino”.

6. Informacja na temat stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

opublikowano 5 marca 2020