Zawiadomienie o XL Sesji Nadzwyczajnej

R.0002.1.40.2021.MD                                                               Będzino, dnia 10 sierpnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XL sesję nadzwyczajną VIII kadencji
Rady Gminy w Będzinie na dzień 12 sierpnia 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    a) Projekt nr 1 ? w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 10 sierpnia 2021