Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  21 maja 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Ład , porządek i bezpieczeństwo ( raport Komendanta Policji), ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
 8. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 ? 2025;
3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Będzino;
4) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży? na lata 2014 ? 2020.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 14 maja 2018