Będzino dn. 19 września 2018 r.

OA-R .0002.11.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVII sesję n a d z w y c z a j n ą VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 24 września 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad .
3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2018;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025.

4. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący RG w Będzinie
Andrzej Nożykowski