Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.29.2020.MD                                                  Będzino dn. 27 listopada 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 3 grudnia 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie
  uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w  Będzinie na lata 2021-2024;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-2022 dla Gminy Będzino za okres realizacji Gminnego Programu Opieki na Zabytkami za rok 2018 i 2019.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej 2 dni przed sesją, w celu podania
informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

 –

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski