Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXIX  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 27 kwietnia  2017 r., o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
 9. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
3) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
4) w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na części działki 68/10 w Będzinie;
5) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski