Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.27.2020.MD                                                        Będzino dn. 1 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 8 października 2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z dn. 15.09.2020 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 ? Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 ? Uchwała w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino;
  c) Projekt nr 3 ? Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino;
  d) Projekt nr 4 ? Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
  e) Projekt nr 5 ? Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
  f) Projekt nr 6 ? Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino;
  g) Projekt nr 7 ? Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  h) Projekt nr 8 ? Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym;
  i) Projekt nr 9 ? Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
  j) Projekt nr 10 ? Uchwała w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  k) Projekt nr 11 ? Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z
  w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;

  l) Projekt nr 12 ? Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino;
  m) Projekt nr 13 ? Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok;
 6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 1 października 2020