Zawiadomienie o XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 27 września  2017 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Założenia społeczno – gospodarcze na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał:

     1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2017;

     2) w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;

     3) w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za  inkaso na terenie Gminy Będzino;

     4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów a trenie Gminy Będzino;

     5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019;

     6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;

     7) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;

     8) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 21 września 2017