Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.35.2021.MD                                                                          Będzino dn. 22 kwietnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 kwietnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino.
 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne
  w tym zakresie.
 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r.
 7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

opublikowano 22 kwietnia 2021