Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 14 listopada 2017 r., o godz. 10:00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą, o samorządzie gminnym.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
4) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
7) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy  Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski