Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.38.2021.MD

Będzino dn. 24 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 29 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029r.
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Kąpielisko Obóz Pleśna” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski