Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 lipca 2023 roku

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.2519 ze zm. ) Wójt Gminy Będzino zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Będzino Nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie określenia metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     i  ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023r., poz. 3146) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. 36,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  2. 72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  3. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie).

Ważne !

Właściciel nieruchomości, który złożył po 01.01.2023 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów NIE ma obowiązku składania nowej deklaracji aby to zwolnienie uzyskać.

Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać z danej ulgi powinien złożyć nową  deklarację, która jest dostępna  w Urzędzie Gminy oraz na stronie Urzędu Gminy Będzino
https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2021/02/Uchwala.XXXI_.205.21.2021-01-28_wzor_deklaracji_zal_1.pdf

Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 943162550 lub 668 018 157.