Podatki lokalne w 2022 roku na terenie Gminy Będzino

Wójt Gminy Będzino, niniejszym informuje o stawkach: podatku  rolnego , podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w roku 2022.

  1. Podatek rolny:
Wyszczególnienie Stawki podatku rolnego

na 2022 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów 61,48 zł x 2,50 q żyta= 153,70 zł
 

za 1 ha fizyczny gruntów

 

 61,48 zł x 5 q żyta = 307,70 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia  20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. (M.P. z 2021 poz. 951 ). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres  wynosi  61,48 zł z 1 dt.

 

 

  1. Podatek leśny:
Wyszczególnienie Stawki na 2022 rok
Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

212,26  x 0,220 m3 = 46,6972 zł

Za 1 ha  lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

212,26 x 0,220 m3 x 50% = 23,3486 zł

 

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. , która wyniosła  212,26 zł za 1 m3. – (M.P. z 2021 poz. 950 ).

 

 

  1. Podatek od nieruchomości:
 

L.p.

Wyszczególnienie Wysokość

stawek

1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,94 zł

od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych 4,94 zł

od 1 ha powierzchni

c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł

od  1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  3,24 zł

od 1 m2 powierzchni

2. OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych 0,82 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,84 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,52 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,01 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,83 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3.

 

OD BUDOWLI 

 

2%

ich wartości  określonej

na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

i ust. 3-7 ustawy

o  podatkach i opłatach lokalnych

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/274/21  Rady Gminy w Będzinie    z dnia 28 października 2021r.  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino. ( Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 poz.4749  )

 

Szczegółowych informacji w zakresie podatku : rolnego , od nieruchomości oraz leśnego udzieli Katarzyna Kubicka inspektor ds. podatków i opłat lokalnych pod nr telefonu 94 3162-552 , 883 018 036 lub emailowo pod adresem k.kubicka@bedzino.pl.

opublikowano 4 stycznia 2022