Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2021 r. odbędzie się na LXII (62) Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 26 lipca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2021 rok można zapoznać się:
W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

Listy-do-podpisu-2021

opublikowano 19 lipca 2022