Informacja

Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do Radnych Rady Gminy w Będzinie
 o formułowanie wszelkich interpelacji i zapytań w formie pisemnej na ręce Przewodniczącej Rady.

Podstawa prawna:

Art. 24 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym brzmi „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.”

opublikowano 28 stycznia 2020