Informacja z IV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 10 lutego 2015 roku, odbyła się IV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. sprawozdanie Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2014 roku. Ponadto, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
  3. w sprawie zaciągnięcia , w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , w jednostce samorządu terytorialnego;
  4. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w Gminie Będzino na rok 2015;
  5. w sprawie Gminnego Programu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. w sprawie uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2015;
  7. w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. Przewodniczący poszczególnych komisji Rady przedstawili plany pracy komisji na 2015 rok. Kolejna sesja odbędzie się w marcu 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. stan dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych . Sesja zaplanowana z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg. Ponadto informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2014 roku.