Informacja nt. Gminnego Biura Spisowego – PSR 2020

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino oraz w godzinach od 15:00 do 20:00 (telefonicznie) członkowie Gminnego Biura Spisowego prowadzą dyżury w celach interwencyjnych oraz informacyjnych. Gminne Biuro Spisowe nie pełni dyżurów w weekendy oraz dni wolne od pracy, chyba że rachmistrz spisowy zgłosi zamiar przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego:

Pan Tomasz Zwierzyński Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 13
(094) 3162 545
607 388 381
Pani Katarzyna Kubicka Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 20
(094) 3162 552
883 018 036
Pan Maciej Ksiądz Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 18
(094) 3162 548
537 809 000

Koordynator prac spisowych:

Pani Anna Janiuk Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 17
(094) 3162 547
883 018 354

 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Będzino przypomina producentom rolnym , że w bieżącym miesiącu mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.
O zwrot mogą ubiegać się producenci , którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy .
Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( punkt informacyjny ) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2020
http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1703&id2=340.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 ; 883 018 036
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kubicka

P R Z Y P O M N I E N I E Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

P R Z Y P O M N I E N I E

Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych i prawnych

z tytułu  prowadzonej  działalności gospodarczej 

 

        Wójt Gminy Będzino przypomina wszystkim przedsiębiorcom oraz właścicielom nieruchomości,  na których jest prowadzona działalność gospodarcza  o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą  na terenie Gminy Będzino są zobowiązani dokonać  odpowiedniego zgłoszenia lub złożenia oświadczenia .

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1.  Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Gdy właścicielem gruntu , lokalu lub  budynku , w  którym prowadzona jest działalność gospodarcza  jest osoba fizyczna lub osoba prawna , to właściciel lokalu/ budynku/gruntu   płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą).

W razie gdy lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje (posiadacz).

Jeżeli nie ma stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania , lecz jeśli nie są wykorzystywane pod tym adresem żadne grunty ani budynki do prowadzonej   działalności  gospodarczej   to  należy  złożyć oświadczenie , w  którym   określi    się   charakter    wykonywanej    działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia .

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 ; 883018036

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kubicka

Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych przez LUX MED – Powiat Koszaliński – Będzino

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.
Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:
Będzino – 28 sierpnia 2020 w godzinach od 8.00 do 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Będzino 21
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

MOJA WIZJA ZEROOO – Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Bezpieczeństwo, Zdrowie i dobrostan Rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, dnia 30 czerwca 2020 roku zainaugurowana została II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (max. 2 – minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl  oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Informacja z ŚDS w Będzinie “Razem Radośniej”

Środowiskowy Dom Samopomocy “Razem Radośniej” w Będzinie informuje, że po uzgodnieniu z uczestnikami, w dniach od 10 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku tj. 15 dni roboczych jednostka będzie zamknięta z powodu przerwy urlopowej.