Informacja dotycząca doręczenia decyzji podatkowych w 2021r.

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że od kilku dni do mieszkańców i podatników posiadających nieruchomości na terenie naszej Gminy są doręczane decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz nakazy płatnicze w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 rok.
Doręczenie odbywa się na dwa sposoby – drogą pocztową lub osobiście przez sołtysów oraz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Będzino. Akcją objętych zostaje ponad 6 tysięcy decyzji.
Decyzje podatkowe będą doręczane do 1 marca br. włącznie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną akcja rozdysponowania pism prowadzona będzie w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.
Decyzje niedoręczone do dnia 1 marca br. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego .
W pouczeniu każdej decyzji ustalającej wymiar podatku /ów podany jest numer rachunku bankowego, a także informacja o ewentualnym saldzie na dzień 31.12.2020r. w przypadku zaległości lub nadpłaty .
Zobowiązania podatkowe można wpłacić:
• bez prowizji w drodze inkasa u poszczególnych sołtysów z obszaru Gminy Będzino ,
• bez prowizji w placówce PBS o/Będzino,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w placówkach bankowych
i pocztowych na konto bankowe w PBS o/Będzino 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001
Decyzje wymiarowe kierowane do podatników, zamiast odręcznego podpisu, zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania . Decyzje opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.
Termin płatności I raty podatków upływa 15 marca 2021 roku, należy przy tym pamiętać, że podziału na raty nie stosuje się u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Osoba odpowiedzialna za wymiar podatków dla osób fizycznych i doręczenie decyzji podatkowych : Katarzyna Kubicka inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Nr telefonów do kontaktu 94 3162 552 , 883 018 036.

Granty Sołeckie 2021

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu „Granty Sołeckie” 2021.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (2 sołectwa). Nagrodą jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór elektroniczny wniosków do konkursu trwa do 12 marca 2021 roku.
Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. W tym celu zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku do kontaktu z P. Katarzyną Lewandowską – inspektorem ds. środków pozabudżetowych Urzędu Gminy w Będzinie, tel. 94 31 62 551, e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrza do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Będzino Nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrza do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku – otwórz

UWAGA przedłużono termin naboru do 16.02.2021 roku

„Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.)”

Oferta kandydata na rachmistrza – otwórz

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Pasażer

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Kierowca i obsługa pojazdu

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem jest uprawniony do niewpuszczenia do pojazdu osoby bez osłony ust i nosa oraz wyproszenia pasażera z pojazdu, który zdjął osłonę.

Przedsiębiorca

 1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
 1. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno – ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 2. pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
 1. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu.
 4. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 5. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być,
  w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 6. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 7. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien/ wywietrzników dachowych, podczas przerw w pracy pojazdu.
 8. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby, u której w trakcie transportu wystąpiły objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Transport pacjenta leżącego

 1. Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych  procedur przewozowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza na zajęcia online „Kodowanie i Granie” przygotowane przez Akademię Kodu.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza na zajęcia online „Kodowanie i Granie” przygotowane przez Akademię Kodu.
Twoje dziecko interesuje się informatyką, a w przyszłości marzy o tworzeniu własnych gier, aplikacji i zostaniu programistą?
Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowego, 5 – dniowego wydarzenia na żywo z wykorzystaniem technologii edukacji online!

• Nauka bez wychodzenia z domu pod czujnym okiem nauczyciela, przy którym nie ma mowy o nudzie
• Dodatkowo po zajęciach uczestnicy otrzymają materiały uzupełniające, zadania domowe i ćwiczenia, dzięki którym utrwalą wiedzę.
Zajęcia przygotowane są z myślą o dzieciach i młodzieży od 10 roku życia.
Szczegółowe informacje i zapisy: instruktor GOK tel. 784 110 209
Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia (piątek).
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo pokazującym krok po kroku proces instalacji Pythona, w którym uczestnicy będą pisali swoje pierwsze programy.
Film instruktażowy z Instalacją Pythona: https://vimeo.com/497267949

Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r.
Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 12 i 22) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe (http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1983).

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obowiązki osób prawnych w podatkach lokalnych

Wójt Gminy Będzino jako organ podatkowy przypomina o zbliżającym się terminie składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków lokalnych .
Zasady rozliczania i częstotliwość opłacania podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości , podatku rolnego czy podatku leśnego wyglądają inaczej w przypadku osób fizycznych, a inaczej w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych ustalenie podatków za dany rok odbywa się w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu podatkowego . Natomiast osoby prawne same odpowiadają za prawidłowość wyliczenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku do zapłaty. Powinny one także pilnować terminów zapłaty podatku oraz terminów na złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej wraz z wymaganymi załącznikami.
W poniżej tabelce dla ułatwienia podano terminy składania deklaracji i dokonywania wpłat oraz oznaczenia wymaganych druków:

Rodzaj podatku

Termin składania
deklaracji

Termin płatności

podatku

Formularze podatkowe

Podatek

od nieruchomości

– do 31
stycznia każdego roku,

– w ciągu
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych zmian;

 

Wpłata w ratach
proporcjonalnych w terminie do 15 każdego m-ca,

a za styczeń do dnia 31
stycznia.

 

DN-1, ZDN-1,

ZDN-2,

Podatek rolny

– do 15
stycznia każdego roku,

– w
ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych zmian;

 

Wpłata
w ratach proporcjonalnych w terminach do dnia:

 I rata – 15 marca,

 II rata – 15 maja,

III
rata – 15 września,

IV
rata – 15 listopada.

 

DR-1,
ZDR-1,

ZDR-2,

Podatek leśny

– do 15
stycznia każdego roku,

– w
ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych zmian;

 

Wpłata
w ratach proporcjonalnych za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego
miesiąca.

 

DL-1,
ZDL-1,

ZDL-2,

Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Na terenie kraju zostały wprowadzone jednolite wzory deklaracji na podatki. Gmina Będzino umożliwiła przesyłanie ich drogą elektroniczną za pomocą ePUAP.
Formularze podatkowe dostępne są na stronie Gminy Będzino w Zakładce PODATKI https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.
Wszelkich informacji na temat podatków lokalnych od osób prawnych uzyskać można u Katarzyny Kubickiej pod nr telefonu 94 3162-552 , 883 018 036 lub e-mail pod adresem k.kubicka@bedzino.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Skorzystaj z pomocy – grupa wsparcia.pl

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

Darmowe grupy wsparcia online
Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne
W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa zachodniopomorskiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Promocja dla lokalnych grup wsparcia
Ponadto zachęcamy wszystkie lokalne grupy i ośrodki wsparcia działające w formie bezpośredniego kontaktu uczestników na terenie województwa zachodniopomorskiego do informowania lokalnej społeczności o swojej działalności za pośrednictwem darmowej reklamy na portalu GrupaWsparcia.pl pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/lokalneGrupyWsparcia

Projekt ten sfinansowano ze Środków Fundacji PZU

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska
+ 48 690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl
Kontakt dla mediów:
Urszula Hajn
ADRA Polska
+ 48 790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl