Informacja z V Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 12 marca 2015 roku, odbyła się V sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. omówienie stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg tj. GDDKiA Rejon Koszalin Pan Tadeusz Kanas , ZZDW w Koszalinie Pan Jan Poczyńczuk, PZD w Koszalinie Pan Mieczysław Zwoliński, drogi gminne Pan Lech Przełuski oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie.

Ponadto, Rada Gminy wysłuchała sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2014 roku oraz sprawozdania z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032, a także podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:
 2. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
 3. zmiany uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2016;
 4. poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
 5. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów na terenie Gminy Będzino;
 6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną po likwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przymorze” w Likwidacji, w Tymieniu;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;
 8. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą;
 9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu.
 10. wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie samodzielnego lokalu niemieszkalnego ul. Koszalińska 70;
 11. zatwierdzenia taryfy za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino;
 12. zatwierdzenia taryfy za zbiorcze odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Będzino;
 13. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na wale jeziora Jamno na terenie Gminy Mielno i Gminy Będzino, w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 14. zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. Przewodniczący poszczególnych komisji Rady przedstawili plany pracy komisji na 2015 rok.

Kolejna sesja odbędzie się w kwietniu 2015 r., a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności GOK w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz sprawozdanie z działalności GOPS.

[av_gallery ids=’6201,6203,6205,6215,6214,6213,6212,6211,6210,6209,6208,6207,6206,6204,6202′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-1ztnhj’]

opublikowano 16 marca 2015