Informacja z XIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 grudnia 2015 roku, odbyła się XIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Najważniejszym pkt obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.

Radni wysłuchali informacji przedstawionej przez Skarbnika Gminy , Przewodniczący poszczególnych komisji Rady przedstawili opinie swoich komisji , które były pozytywne, a następnie Rada jednogłośnie uchwaliła budżet gminy Będzino na rok 2016. W kolejnym pkt Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią prognozę Finansową na 2016 rok.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  2. w sprawie uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2016;
  3. w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
  4. w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji dla Powiatu Koszalińskiego;
  5. w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia województwa środkowopomorskiego;
  6. w sprawie powierzenia Gminie Będzino przez Gminę Mielno realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Mielno do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie;
  7. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego w Łeknie nr 12 m. 3;
  9. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2017.
  10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzino, a Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „E- OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Przewodniczący komisji przedstawili plany pracy komisji stałych Rady Gminy w Będzinie na rok 2016.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w lutym 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2015 roku oraz sprawy bieżące.

[av_gallery ids=’9266,9267,9268,9269,9270,9271,9272,9273,9274,9275,9276,9277′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-283uvl’]

opublikowano 31 grudnia 2015