P R Z Y P O M N I E N I E

Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych i prawnych

z tytułu  prowadzonej  działalności gospodarczej 

 

        Wójt Gminy Będzino przypomina wszystkim przedsiębiorcom oraz właścicielom nieruchomości,  na których jest prowadzona działalność gospodarcza  o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą  na terenie Gminy Będzino są zobowiązani dokonać  odpowiedniego zgłoszenia lub złożenia oświadczenia .

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1.  Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Gdy właścicielem gruntu , lokalu lub  budynku , w  którym prowadzona jest działalność gospodarcza  jest osoba fizyczna lub osoba prawna , to właściciel lokalu/ budynku/gruntu   płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą).

W razie gdy lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje (posiadacz).

Jeżeli nie ma stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania , lecz jeśli nie są wykorzystywane pod tym adresem żadne grunty ani budynki do prowadzonej   działalności  gospodarczej   to  należy  złożyć oświadczenie , w  którym   określi    się   charakter    wykonywanej    działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia .

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 ; 883018036

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kubicka