Wójt Gminy Będzino przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty : podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego .

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa  15 maja 2019r.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać u inkasentów – sołtysów lub na rachunek bankowy Gminy Będzino w : PBS o/ Będzino  nr :    09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. 

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych . W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.

opublikowano 10 maja 2019