dssd

Wpisy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.15.1.2019.MD                                                               Będzino, dn. 23 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 30 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020:
a) opinie stałych komisji Rady Gminy;
b) podjęcie Uchwały Projekt nr 1 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020.
5. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 2 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
b) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok;

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

O godz. 12:00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie świąteczno-noworoczne z zaproszonymi gośćmi.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.14.2019.MD                                                               Będzino, dn. 12 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 19 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Będzino;

c) Projekt nr 3 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 –
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
e) Projekt nr 5 – w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
f) Projekt nr 6 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
g) Projekt nr 7 – w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020;
h) Projekt nr 8 – w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
i) Projekt nr 9 – w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.13.2019.MD                                                               Będzino, dn. 22 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 29 listopada  2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028;
c) Projekt nr 3 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino
d) Projekt nr 4 – w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino
e) Projekt nr 5 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
f) Projekt nr 6 –
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
g) Projekt nr 7 –
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino;
h) Projekt nr 8 –
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica;
i) Projekt nr 9 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022;
j) Projekt nr 10 – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino;

k) Projekt nr 11 – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 października  2019 r.,  o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:
     a) Projekt nr 1 – w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023:
     – przedstawienie przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników opinii
       o zgłoszonych  kandydatach
     – powołanie Komisji Skrutacyjnej
     – objaśnienie przez komisję skrutacyjną sposobu głosowania
     – przeprowadzenie tajnego głosowania
     – sporządzenie i odczytanie przez komisję skrutacyjną protokołu głosowania;
     b) Projekt nr 2 – w sprawie sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie;
     c) Projekt nr 3 – w sprawie poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach;
     d) Projekt nr 4 – w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
     f) Projekt nr 5 – w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Założenia społeczno-gospodarcze na 2020 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 26 września  2019 r., o godz. 10:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok
Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r.;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
e) Projekt nr 5 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice;
f) Projekt nr 6 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino
;
g) Projekt nr 7 – w sprawie podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan realizacji inwestycji.
9. Analiza wykonania budżetu za 2018 r.
10. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 27.06.2019 odbyła się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom.

Wójt Gminy Będzino przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. W debacie brali udział radni gminy. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018. Podsumowano rok szkolny oraz zaprezentowano wakacyjną ofertę placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018;

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

4) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

5) w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032”;

6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223);

7) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023;

8) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD

Będzino dn. 19 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie informacji o raporcie
       b) debata
       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania
          (Projekt nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie sprawozdania
       b) dyskusja
       c) opinie komisji Rady Gminy
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
           sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2);
       d) opinia komisji rewizyjnej
       e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
           wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3).
7. Podjęcie uchwał:
       a) Projekt nr 4 –
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
       b) Projekt nr 5 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
       c) Projekt nr 6 – w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
           dla gminy Będzino na lata 2012-2032″.
      d) Projekt nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada
          2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz
          nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223).
     e) Projekt nr 8 – w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
         sądowych na kadencję 2020 – 2023.
     f) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa
        użytkowania wieczystego nieruchomości.
     g) Projekt nr 10 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
         nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
    zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018.
10. Podsumowanie roku szkolnego.
11. Wakacyjna oferta placówek oświatowo-wychowawczych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.8.2019.MD

Będzino dn. 24 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 31 maja  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu;
b) Projekt nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
e) Projekt nr 5 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
f) Projekt nr 6 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
g) Projekt nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym;
h) Projekt nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
i) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
j) Projekt nr 10 – w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
k) Projekt nr 11 – w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l) Projekt nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Mieszko” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino;
m) Projekt nr 13 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Ludmiła” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.

6. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji, raport komendanta PSP),
ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
9. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Barbara Grudzień
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

OA-R .0002.1.7.2019.MD

Będzino dn. 19 kwietnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 906) zwołuję VII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień
26 kwietnia  2019 r.,  o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wolna trybuna.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

c) Projekt nr 3 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;

d) Projekt nr 4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;

e) Projekt nr 5 – określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;

f) Projekt nr 6 – określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) Projekt nr 7 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

h) Projekt nr 8 – ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;

i) Projekt nr 9 zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień