dssd

Wpisy

Informacja z XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 15 czerwca 2018 roku, odbyła się XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych.

Read more

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) zwołuję XLIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  15 czerwca 2018 r., o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad:

Read more

Informacja z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 21 maja 2018 roku, odbyła się XLII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  21 maja 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Informacja z XLI Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 23 kwietnia 2018 roku, odbyła się XLI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  23 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności GOK w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Będzinie.
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

 

 

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  26 lutego 2018 r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych z działalności w 2017 roku.

 1. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;
3) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy  dzierżawy;
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”;
6) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023”.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przejdź do projektów uchwał

 

 

Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 28 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych.

Read more

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:

– dyskusja
– opinie komisji Rady Gminy
– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
3) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;
5) uchwalenie Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2018. 

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

O godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne z zaproszonymi gośćmi.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875). Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, pisemnym porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolna trybunę z poprzedniej sesji. Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1)  w  sprawie : wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2017;
2)  w  sprawie : uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Będzino  na lata  2017 – 2025;
3)  w sprawie  wyrażenia   zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej.
4)  w sprawie :  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego na spłatę  wcześniej  zaciągniętych zobowiązań  z tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w 28 grudnia 2017 roku , a tematami  jej  będzie m.in.

– uchwalenie  budżetu  gminy  na  rok  2018,
– harmonogram  pracy  Rady  Gminy  w  Będzinie  na  2018  rok,
– plan  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  na  rok  2018