dssd

Wpisy

Informacja z V Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 7.02.2019 r. odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 29 stycznia 2019 r.

OA-R .0002.1.5.201.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  7 lutego  2019 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr II, nr III i nr IV.
 4. Wolna trybuna.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2018 roku.
 7. Plany pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2019 Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku;
4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2021, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025”;
5) zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
6) zmiany uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu;
7) zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu;
8) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

 

 

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  10 grudnia  2018 r.,  o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy w Będzinie – INFORMACJA

Dnia 19 listopada 2018 roku, odbyła się P I E R W S Z A sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.
Sesję otworzyła radna seniorka Pani Krystyna Najdzion, która wraz z najmłodszym radnym Panem Sławomirem Brylińskim prowadzili sesję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
Udział w sesji wzięli oprócz radnych Pan Henryk Lubocki sekretarz , Pani skarbnik Patrycja Woltmann, Pani Sylwia Halama kierownik OA , Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie Pan Zbigniew Sikorski , sołtysi oraz wielu mieszkańców gminy.
Po stwierdzeniu quorum przez Prowadzącą obrady, Pan Sikorski wręczył radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Następnie radni Rady Gminy w Będzinie, w obecności sztandaru gminy oraz mieszkańców złożyli ślubowanie i z tą chwilą objęli swój mandat.
Następnie Rada Gminy, w głosowaniu tajnym wybrała na Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie Panią Barbarę Grudzień, która podziękowała za jednogłośny wybór i poprowadziła dalsze obrady.
W dalszej części nastąpiło złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Będzino.
Przewodnicząca Rady Pani Barbara Grudzień stwierdziła, że wybrany w wyborach bezpośrednich na wójta gminy ,w dniu 4 listopada 2018 roku Pan Mariusz Jaroniewski złożył wobec Rady Gminy w Będzinie ślubowanie i z tą chwilą obejmuje obowiązki Wójta Gminy Będzino.
Wójt Pan Jaroniewski pogratulował wyboru radnym, Pani Przewodniczącej i wyraził nadzieję na dobrą współpracę i działania dla dobra gminy i jej mieszkańców. Podziękował swoim wyborcom za wsparcie podczas kampanii wyborczej i udzielony mu kredyt zaufania poprzez wybór na stanowisko Wójta Gminy. Podziękował przybyłym na sesję mieszkańcom i towarzyszenie w tak podniosłej chwili, jaką jest złożenie ślubowania. Podkreślił, że chce być Wójtem wszystkich mieszkańców Gminy Będzino.
Zamykając obrady Pani Przewodnicząca Rady Barbara Grudzień podziękowała wszystkim za udział w I sesji Rady Gminy w Będzinie.
Kolejna sesja odbędzie się w grudniu po uprawomocnieniu się Statutu Gminy Będzino i wówczas nastąpi wybór Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących komisji i składów osobowych komisji Rady.
Uchwała znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bedzino.pl 

Inf. przygotowała
E. Jaroniewska

INFORMACJA Z XLIX SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 8 listopada 2018 roku, odbyła się XLIX o s t a t n i a sesja  VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie.

Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan inwestycji gminnych.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
4) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

 1. Podsumowanie VII  kadencji  Rady  Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 12 października 2018 r.

OA-R .0002.1.12.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 19 października 2018 r., o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan inwestycji gminnych.
9. Założenia społeczno – gospodarcze na 2019 rok.
10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
11. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino.

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Rady Gminy w Będzinie

Będzino 11 października 2018 r.

OA.R.0012.5.10.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19 października 2018 r., godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję .

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

Informacja z XLVII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Dnia 24 września 2018 roku, odbyła się XLVII sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Informacja z XLVI sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Dnia 17 września 2018 roku, odbyła się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more