Wpisy

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.30.2020.MD                                                            Będzino dn. 22 grudnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 29 grudnia 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.\
 3. Wolna trybuna.
 4. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół Nr XXVII/2020 z dn. 08.10.2020 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/180/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 
 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021:
  a) opinie stałych komisji Rady Gminy;
  b) podjęcie uchwały Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021;
  c) podjęcie uchwały Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029;
 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

 

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 28.12.2020, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.23.2020.MD                                                               Będzino, dn. 8 lipca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 08:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Protokół, zaświadczenie i ślubowanie nowo wybranego radnego:
  a) odczytanie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej protokołu
  z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie,
  b) wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia
  o wyborze na Radnego,
  c) ślubowanie Radnego,
  d) potwierdzenie przez Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie złożenia ślubowania i objęcia mandatu radnego.
 4. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół Nr XXI/2020 z dn. 29.05.2020 r.
  b) Protokół Nr XXII/2020 z dn. 17.06.2020 r.
 5. Wolna trybuna.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029,
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu,
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie
  z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie,
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień.
 7. Objęcie przewodnictwa sesji Rady Gminy przez Wiceprzewodniczącego Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie.
  a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) odczytanie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego,
  e) stwierdzenie przez prowadzącego dokonania wyboru Przewodniczącego Rady,
  f) objęcie przewodniczenia posiedzenia Rady przez wybranego Przewodniczącego.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
 10. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania
  z ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.22.2020.MD                                                               Będzino, dn. 10 czerwca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 17 czerwca 2020 r., o godz. 11:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
  c) Projekt nr 3 –
  Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Informacja o stanie oświaty.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 7. Sprawozdanie z działalności i wakacyjna oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień