XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było:

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, które przedstawił dyrektor Pan Jerzy Łuczak;
  • Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawione przez dyrektorkę Panią Danutę Sawicką;
  • Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, w 2016 roku, którą przedstawiła kierownik  Pani Joanna Żurawska;
  • Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy, przedstawiona przez insp. UG Pana Mariusza Jaroniewskiego.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
3) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
4) w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na części działki 68/10 w Będzinie;
5) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w maju 2017 roku, a tematem jej będzie m.in. ład, porządek i bezpieczeństwo, ochrona PPOŻ, a także raport z realizacji strategii Gminy Będzino.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski