XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 grudnia 2016 roku, odbyła się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Wójt Gminy przedstawił informację, z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji.

Tematem sesji , zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było uchwalenie budżetu gminy na rok 2017 . Radni jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2017. Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
  3. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017, na terenie Gminy Będzino;
  4. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymień;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino;
  6. w sprawie zatwierdzenia ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie;
  7. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach;
  8. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;
  9. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Będzino;
  10. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.  

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec stycznia 2017 r. , a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2016 roku.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski