Zakup Prospołeczny

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem “Zakup Prospołeczny”.

„Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Idea certyfikatu „Zakup prospołeczny” powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi i polega na realizowaniu kampanii promocyjnej, która opiera się na budowaniu silnych marek wśród podmiotów ekonomii społecznej. Znak trafił do następujących województw: dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie prawo certyfikowania podmiotów przysługuje marszałkowi Województwa.

W dniu 23 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie zasad przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” w województwie zachodniopomorskim co umożliwiło rozpoczęcie procedur certyfikowania podmiotów na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Zarówno uzyskanie możliwości certyfikowania, jak i używanie znaku przez podmioty, są bezpłatne. Podmioty, które mogą ubiegać się o prawo do korzystania ze „Zakup prospołeczny” to: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty spełniające definicję organizacji pozarządowej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych.

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy kwalifikujące je do przyznania Znaku Promocyjnego. Podmioty do certyfikacji rekomenduje powołana do tego celu Kapituła Certyfikująca, która będzie rozpatrywać wnioski kandydatów chcących uzyskać certyfikację.

Na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej www.rops.wzp.pl są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.

opublikowano 20 sierpnia 2014