Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm. z późn. zm. ) zwołuję XIII sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 27 listopada 2015 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Omówienie projektu budżetu na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2016 roku;
4) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2016 roku;
5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
6) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
7) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową;
8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino;
9) w sprawie ustalenia wysokości i wypłat diet dla sołtysów z terenu Gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący RG Andrzej Nożykowski

opublikowano 19 listopada 2015