Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję XIX sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 16 czerwca 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji), ochrona PPOŻ (raport Komendanta  Ochrony PPOŻ).
 8. Informacja z działalności Straży Gminnej w Będzinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015:

– opinie komisji Rady,
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania i nabycie nieruchomości;
2) w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, dla Gminy Będzino na lata 2012  – 2032”;
3)
w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Ekologiczny piknik rodzinny – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach położonych w Dobrzycy;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” zaprasza radnych Rady Gminy w Będzinie na Dzień Otwarty do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie 56 w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 8.50 .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI