Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVI  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień      29 grudnia 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017:
  – dyskusja;
  – opinie komisji Rady;
  – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017, na terenie  Gminy Będzino;
4) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymień.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

O godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie , odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne z zaproszonymi gośćmi, na które serdecznie zapraszam.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

 

 

opublikowano 20 grudnia 2016