Zawiadomienie o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Będzinie

Zdjęcie archiwalne

R.0002.1.24.2020.MD                                                               Będzino, dn. 13 sierpnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję nadzwyczajną VIII kadencji
Rady Gminy w Będzinie na dzień 17 sierpnia 2020 r., o godz. 08:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Tymieniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 1 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”;
b) Projekt nr 2 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”.

4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 13 sierpnia 2020