Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Zdjęcie archiwalne

R.0002.1.25.2020.MD                                                                 Będzino dn. 20 sierpnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 28 sierpnia  2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XXIII/2020 z dn. 17.07.2020 r.
b) Protokół Nr XXIV/2020 z dn. 17.08.2020 r.

4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy w 2019 r.

a) przedstawienie informacji o raporcie;
b) debata;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1).

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania;
b) dyskusja;
c) opinie komisji Rady Gminy;
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok (Projekt nr 2);
e) opinia komisji rewizyjnej;
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 (Projekt nr 3).

7. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 4 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
b) Projekt nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,
c) Projekt nr 6 – w sprawie poparcia dla remontu drogi gminnej w miejscowości Będzino.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za 2019 r.
10. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 20 sierpnia 2020