Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.33.2021.MD

Będzino dn. 18 marca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 25 marca 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXXI/2020 z dn. 28.01.2021 r.
  b) Protokół nr XXXII/2020 z dn. 25.02.2021 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”’ w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, wspieranym;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021;
  j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032”.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za 2020 rok.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Domu Kultury w Będzinie, 76-037 Będzino 21.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 23.03.2021, g. 10:00, w celu podania
informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 18 marca 2021