Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.37.2021.MD                                                        Będzino dn. 02 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 10 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez Radę Gminy w Będzinie Uchwałą nr XXXV/228/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.
  a) Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej;
  b) Dyskusja;
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski