III Sesja Rady Gminy

Dnia 30 grudnia 2014 roku, odbyła się III sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.
Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.
Radni, po omówieniu projektu budżetu, jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Będzino na rok 2015.
Ponadto, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
2) w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
3) w sprawie trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Będzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2015 – 2018.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.
Kolejna sesja odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. uchwalenie harmonogramu pracy Rady Gminy , plany pracy komisji Rady i uchwalenie planu pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

[nggallery id=182]

opublikowano 12 stycznia 2015