Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Będzino w sezonie zimowym 2020/2021

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada administrator drogi.

Na terenie gminy Będzino znajdują się: drogi krajowe, powiatowe i gminne.

W sprawie odśnieżania dróg krajowych i powiatowych należy zgłoszenia bezpośrednio kierować do zarządców dróg.

 1. Drogi krajowe? pozostające w administracji Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Koszalinie, ul. Kupiecka 5

– Rejon Dróg Krajowych w Koszalinie – tel. 94 345 55 271 dyżurny zimowego utrzymania, 94 342 40 01

Drogi krajowe utrzymywane są w I i II standardzie zimowego utrzymania dróg.

Wykaz dróg krajowych na terenie gminy Będzino:

Oznaczenie drogi Standard zimowego utrzymania
Droga krajowa nr 11:

Koszalin-Mścice-Będzino-Tymień

Standard II
Droga ekspresowa S6:

Koszalin-Mścice-Będzino-Tymień

Standard I
 1. Drogi powiatowe – pozostające w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

–  Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie Sekcja Drogowa w Manowie

Tel. 94 34 244 45, 94 34 244 85

Telefon dyżurny ? 728 549 255

Drogi powiatowe utrzymywane są w V i VI standardzie zimowego utrzymania dróg.

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Będzino:

Oznaczenie drogi Standard zimowego utrzymania
Dobrzyca – Kukinia nr 3327Z Standard V
Strachomino – Skoczów  nr 3314Z Standard V
Łasin Koszaliński – Łopienica nr 3503Z Standard V
Pleśna – Skibno nr 3504Z Standard V
Chłopy ? Zagaje ? Kazimierz Pomorski nr 3505Z Standard V
Od pętli autobusowej w Sarbinowie ? Będzino nr 3506Z Standard V
Dobiesławiec ? Mścice nr 3508Z Standard V
Mielno- Strzeżenice- Mścice nr 3509Z Standard V
Borkowice – Popowo ? Dobre nr 3514Z Standard V
Dobrzyca ? Smolne nr 3515Z Standard V
Wierzchomino ? Smolne nr 3516Z Standard V
Łękno ? Popowo nr 3518Z Standard V
Popowo-Dunowo nr 3523Z Standard V
Mścice ? Dobre ? Stare Bielice nr 3525Z Standard V
Gąski ? Dworek nr 3544Z Standard V
Wierzchomino ? Smolne nr 3516Z Standard VI
 1. Drogi gminne – administrowane przez Gminny Zakład Komunalny w Będzinie

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie, 76-037 Będzino 17, tel. 94 31 62 303

 1. a)    utrzymywaniem dróg gminnych zajmują się osoby fizyczne bądź jednostki prawne odśnieżające w ustalonym obszarze.
 2. b)    drogi utrzymywane są w V i VI standardzie zimowego utrzymania dróg. W razie wystąpienia klęski śniegowej w/w standardy nie zostaną zachowane.
 3. c)    odśnieżanie prowadzone jest tylko wówczas gdy nadmierna ilość opadów doprowadza do nieprzejezdności drogi.
 4. d)    zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn.13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 5. e)    utrzymanie zimowe wymienionych w standardach dróg gminnych dotyczy tylko
  ich ciągów głównych (bez zjazdów czy dojazdów do posesji prywatnych). Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
 6. f)     utrzymanie dróg w przejezdności jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ zarówno opady śnieżne jak i śliskość zimowa mają charakter żywiołu. Służba drogowa nie jest w stanie całkowicie go zwalczyć, lecz może jedynie łagodzić jego następstwa.
 7. g)    akcją zimowego utrzymania dróg gminnych objęte są wyłącznie drogi prowadzące do zabudowań mieszkalnych.
 8. h)    koordynacją działań z ramienia gminy Będzino zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Będzinie  tel. 94 31 62 303. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do GZK.

Ogólna ilość dróg objęta zimowym utrzymaniem ? 84,890 km.

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Będzino

przyjęto na podstawie zarządzenia nr 18 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych
Dz. Urz. Nr 10 MTiGM i dostosowano do realnych możliwości Gminy Będzino.

L.p. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla każdego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu odpadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawiska
1 V Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

– śnieg luźny     ? do 16 godz.

– zajeżdżony     ? występuje

– języki śnieżne ? występują

– zaspy              ?  występują

? do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

– gołoledź          – 8 godz.

– śliskość pośniegowa ? 12h

2 VI Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD

– śnieg luźny     ? występuje

– zajeżdżony     ? występuje

– języki śnieżne ? występują

– zaspy              ?  występują

Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych: wszystkie po zakończeniu prac na drogach w standardzie V ? 2 godz.

Standard V ? pierwsza kolejność odśnieżania – drogi o nawierzchni asfaltowej, z kostki typu polbruk, z płyt typu YOMB oraz drogi gruntowe na osiedlach o dużym zagęszczeniu zabudowy

Standard VI –  druga kolejność odśnieżania ? pozostałe drogi o nawierzchni gruntowej.

opublikowano 15 stycznia 2021