Informacja o szacowaniu szkód rolniczych powstałych w wyniku wystąpienia suszy

Wójt Gminy Będzino informuje, że  wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy składa się za pośrednictwem PUBLICZNEJ APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą”. Aplikacja jest dostępna pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

Jednocześnie rolnicy mają możliwość (nie obowiązek) złożyć wniosek papierowy w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na lokalizację uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody). Po złożeniu takiego wniosku na formularzu określonym poniżej szkody dodatkowo oszacuje gminna komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wniosek

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego-suszy

Informujemy, że wnioski złożone przez producentów rolnych do gmin przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. poz. 1350), można uznać za prawidłowe, jeśli zawierają wszystkie niezbędne dane zawarte jak w załączonym wzorze wniosku. Niezbędne jest również podpisanie przez rolnika oświadczenia o prawdziwości złożonych danych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.

*Do wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023 oraz kopię dokumentu poświadczającego ubezpieczenie upraw.

Komisja powinna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw.

Gminne komisje będą szacować wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane. Aplikacja oszacuje natomiast szkody we wszystkich zgłoszonych uprawach.

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Link do strony ZUW w Szczecinie: tutaj.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych.

Link do mapy przedstawiającej obszar zagrożenia suszą: tutaj.

W przypadku rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu istnieje możliwość zgłaszania rozbieżności poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie SMSR – Platforma dialogu z Rolnikiem.

Link do ankiety SMSR: tutaj.

Informacji udziela inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Będzino, tel. (94 3 162 555).