Dnia 16 kwietnia 2013 roku, odbyła się XXIX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem głównym sesji była informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie. W programie sesji znalazł sie także punkt dotyczący bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Będzino. Tu głos zabrali przedstawiciele Komendy Policji w Koszalinie i udzielili informacji dot. m.in. likwidacji Posterunku Policji w Będzinie. Posterunek od 1 maja br. zostanie zamknięty, a będą działać dzielnicowi na terenie naszej gminy. Gmina Będzino będzie podlegała Komisariatowi I w Koszalinie.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Z – ca Wójta Pan Lubocki przedstawił informacje dotyczącą nowych uregulowań dotyczących ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz ustalił z Sołtysami terminy Zebrań Wiejskich, na których zostanie szczegółowo przedstawiona informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto Rada Gminy podjęła także następujące uchwały:

1)      zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012  – 2032;

2)      określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części;

3)      wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce  „uchwały Rady Gminy”.
Kolejna sesja odbędzie się w maju , a tematem jej będzie m.in. ład , porządek, ochrona ppoż na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie