Informacja z XLI sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 28 maja 2014 roku, odbyła się XLI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematami wynikającymi z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, które przedstawili dyrektorzy placówek Pani Danuta Sawicka i Pan Jerzy Łuczak.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

      1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

      2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

      3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obr. Słowienkowo;

      4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obr. Słowienkowo;

      5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę (część ul. Tulipanowej obr. ew. Mścice);

      6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie x dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu;

     7) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2015 i 2016.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

           Kolejna sesja odbędzie się w czerwcu, a tematem jej będzie ład, porządek i bezpieczeństwo oraz ochrona ppoż na terenie gminy. Ponadto informacja z działalności Straży Gminnej, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 i absolutorium dla Wójta Gminy, a także wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 2 czerwca 2014