Dnia 11 września 2014 roku, odbyła się XLIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematami wynikającymi z Harmonogramu Pracy Rady Gminy była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. , a także informacja na temat stanu przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/15- informację w tej sprawie przedstawił insp. UG Pan Wirkus , a także  członek komisji oświatowo – społecznej, która to komisja odwiedziła placówki w dniu 9 września br., radny Pan Adamiuk.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
 2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu;
 4. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2011 – 2012;
 5. w sprawie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021”;
 6. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino;
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu;
 9. w sprawie przebudowy i remontu dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu – Strzepowo – Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino – granica powiatów ( obr. Skoczów) w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
 10. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 11. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w październiku, a tematem jej będzie omówienie sytuacji w rolnictwie, stan inwestycji gminnych i założenia społeczno – gospodarcze na rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[nggallery id=152]