Informacja z XVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 16 maja 2016 roku, odbyła się XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji.

Głównym tematem sesji był stan dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Będzino. W związku z tym w sesji udział wzięli przedstawiciele Zarządów Dróg, którzy przedstawili informację ze stanu dróg oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2016. Kolejnymi tematami wynikającymi z Harmonogramu Pracy RG była informacja, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Będzinie, którą przedstawiła Kierownik Pani J. Żurawska oraz działalność organizacji pozarządowych w 2015 roku. Informację przedstawił insp. UG Pan M. Jaroniewski.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach położonych w Dobrzycy;
4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłat;
5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
6) w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Mścicach oraz Gimnazjum Samorządowego w Mścicach;
7) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2013 – 2015;

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w czerwcu 2016 r., a tematem jej będzie m.in. ład, porządek i bezpieczeństwo, ochrona PPOŻ.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI