Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 września 2016 roku, odbyła się XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad. Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Adam Gołębiewski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie były założenia społeczno – gospodarcze na rok 2017 oraz stan realizacji inwestycji gminnych. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
  3. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2017, 2018 na realizację zadania polegającego na utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, w części leżącej w obrębie Gminy Będzino;
  4. w sprawie nadania nazwy ulicy „ Zielona”, w miejscowości Mścice;
  5. w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” Pani Danucie Nowakowskiej;
  6. w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” Szkolnemu Związkowi Sportowemu Gminy Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec października 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. omówienie stawek opłat i podatków lokalnych na rok 2017.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda